Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle offertes en leveringen van Camera Bewaking Specialist zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van –of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door Camera Bewaking Specialist uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Offertes

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Camera Bewaking Specialist het recht de prijzen hierover aan te passen.


3. Opdrachten / Orders

3.1. Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door Camera Bewaking Specialist.

3.2. De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht Camera Bewaking Specialist volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan Camera Bewaking Specialist, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.

3.3. Niet functionele verschillen tussen de producten, diensten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.


4. Prijzen

4.1. De prijzen van Camera Bewaking Specialist zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 1 maand na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd tengevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.


5. Levertijd

5.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door Camera Bewaking Specialist wordt ontvangen.

5.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


6. Leveringen

6.1 Camera Bewaking Specialist is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.


7. Risico’s en transport

7.1. Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.


8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

8.2. Indien Camera Bewaking Specialist, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Camera Bewaking Specialist gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.


9.  Auteursrechten

9.1. De opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de door hem gemaakte producten, diensten en websites en ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.

9.2. Alle door de opdrachtgever verstrekte schriftelijke publicaties blijven eigendom van de opdrachtgever en dienen op diens verzoek onmiddellijk aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever noch geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, noch door Camera Bewaking Specialist worden gebruikt voor de productie van goederen en/of diensten waarop zij betrekking hebben.


10. Garantie

10.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Camera Bewaking Specialist dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

10.2 Garantie wordt enkel verleend op vertoon van de originele factuur.

10.3 Camera Bewaking Specialist verleent geen garantie bij de verkoop van ingeruilde beveiligingscamera’s.
10.4 Camera Bewaking Specialist verleent geen garantie op reparatie of installatie van software of virusschade.. computer instellingen en of soort gelijke.

10.5 Camera Bewaking Specialist is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verkochte producten die niet goed werken, veroorzaakt door software of overige programma's die door de klant zelf op de computers zijn geïnstalleerd. En of producten welke zijn opengemaakt, aangepast , veranderd.

10.6 Prijzen en technische specificaties zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.

10.7 Aan de vermelding van adviesprijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

10.8 Het niet goed functioneren van goederen, door toedoen van onkunde en of niet goed ingestelde instellingen en of installatie werkzaamheden, vallen niet onder de garantie. Er kan wel een beroep gedaan worden op onze service dienst hiervoor rekenen wij 29,50 per half uur.

10.9 Naar ons verstuurde garantie producten zullen indien binnen de garantie gratis worden
onderzocht, indien het product buiten de garantie zal vallen rekenen wij hier standaard 35,- euro onderzoeks kosten voor.

11.9A Een defekte pixel is niet te repareren en valt niet onder de standaard fabrieksgarantie. Het komt gelukkig niet erg vaak voor maar het kan wel erg vervelend zijn als het voorkomt. Er bestaat op dit moment nog geen uitgebreide pixel garantie waarmee dit risico af te kopen is. De naar ons verstuurde producten welke een dode pixel zouden bevatten zullen worden nagekeken op fouten welke te herstellen zijn, u kan hierbij denken aan stof vuil of kleine beschadigingen in de lenskap. De onderdelen welke te repareren zijn en binnen de garantie vallen zullen door ons worden hersteld.

11.9B Indien de klant niet de mogelijkheid heeft de producten zelf op te halen en of wenst dat wij deze per post versturen zullen de verzend kosten berekend krijgen.

11. Betalingsvoorwaarden

11.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur netto contant te gebeuren.

11.2. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is Camera Bewaking Specialist gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 13% per jaar of de wettige rente – zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag.

11.3 Camera Bewaking Specialist is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin Camera Bewaking Specialist zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.


12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van Camera Bewaking Specialist.

12.2. Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Camera Bewaking Specialist niet nakomt is Camera Bewaking Specialist zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden.


13. Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever

13.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13.2. In bovenstaande gevallen heeft Camera Bewaking Specialist voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht om een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

13.3. Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is Camera Bewaking Specialist gerechtigd de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van Camera Bewaking Specialist.


14. Overmacht

14.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Camera Bewaking Specialist door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Camera Bewaking Specialist niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


15. Ontbinding

15.1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Camera Bewaking Specialist het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is.


16. Geschillen

16.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

16.2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Lelystad.


Deze Algemene Voorwaarden zijn uiteraard gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.